***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

A C A D E M I A | V I B O N A

Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

A C A D E M I A | V I B O N A

Postautor: tomsn » 11 lut 2017, 13:49

LVIII


V E N E R A dłuta
SULPICJUSZA


ven.gif


W domu Marmurowym działa wybitny
rzeźbiarz, Sulpicjusz z Elei. Ostatnio
wzruszony losem spalonej świątyni
w Tarantii spod jego dłuta wyszła
bogini Venera. Wszyscy podziwiają
ów wizerunek, który juz niebawem
popłynie do odbudowanej - miejmy
nadzieję świątyni w tym nadmorskim
mieście.


I. Wybitny rzeźbiarz - koszty utrzymania
bogatego dworu - -3 proc
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: A C A D E M I A | V I B O N A

Postautor: tomsn » 05 mar 2017, 0:19

LXI


IMPERATOR LEGIBUS SOLUTUS


sawe.jpg


tort.jpg


WYBITNY PRAWNIK CELESTIUSZ ZAKOŃCZYŁ FORMUŁOWANIE
NOWEGO IMPERIALNEGO PRAWA ZAKŁADAJĄCEGO NIEZALEŻNOŚĆ I WYZWO
LENIE DECYZJI IMPERATORA| OD TEJ PORY PODSTAWĄ PRAWA RUMY BĘDZIE
SUWERENNOŚĆ DECYZJI WŁADCY| CHOĆ FORMALNIE NIE BYŁO TO ZATWIER
DZONE PRAKTYCZNIE STAN TAKOWY JUŻ ISTNIEJE| CO NIE OZNACZA| ŻE PR
AWO OWO JEST NIEPOTRZEBNE| OBECNA WYKŁADNIA MÓWI O PRAWIE ODW
OŁAWCZYM DO IMPERATORA JAKO ZWIERZCHNIKA ZARÓWNO ADMINISTRACJI
JAK I WOJSKA| NAMIESTNICY ZACHOWUJĄ SWOJE UPRAWNIENIA JEDNAK OB
OWIĄZYJE ODWOŁANIE OD ICH DECYZJI DO OSTATNIEJ INSTANCJI IMPERATO
RA| KOLEJNYM PRZYKŁADEM SANKCJI JEST USTANAWIANIE NOWYCH PRAW|
KTÓRYCH ŹRÓDŁEM NIE JEST SENAT A LUD| IMPERATOR POSIADA WŁADZĘ
NAJWYŻSZEGO TRYBUNA LUDOWEGO STĄD JEGO DECYZJE SĄ TOŻSAME Z ZE
BRANIEM ZGROMADZENIA LUDOWEGO RUMY| POMIJA SIĘ PRZY TYM ARYSTO
KRATYCZNĄ INSTYTUCJE PATRYCJUSZOWSKIEGO SENATU| ADOPCJE W RODZ
INIE TAKŻE MAJĄ BYĆ DOMENĄ NIE NAJSTARSZEGO W RODZIE A IMPERATORA
NA KONIEC OWE USTAWY REGULUJĄ WYZNACZENIE NASTĘPCY ZA ŻYCIA |


I. CELESTIUSZ WYKAZUJE ZASADĘ DOMINATU
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: A C A D E M I A | V I B O N A

Postautor: tomsn » 05 mar 2017, 0:37

LXI


IMPERATOR LEGIBUS SOLUTUS II


Obrazek


CZY ZATEM ADMINISTRACJA IMPERATORA ZA KAŻDYM RAZEM MUSI
ROZSTRZYGAĆ SPORY KOMPETENCYJNE BĄDŹ WYROKI ORAZ ODWOŁANIA OD
DECYZJI| NIEKONIECZNIE BO ISTNIEJĄ PRECEDENSY KTÓRE USTALAJĄ PORZĄ
DEK PRAWNY W PROWINCJACH ORAZ MIEŚCIE| NIE NALEŻY ZAPOMINAĆ| ŻE
LUD W SWYCH GŁOSOWANIACH PODDANY JEST WIELU CZYNNIKOM ZAGRAŻA
JĄCYM OSĄDOWI KORUPCJI NASTROJOM WOJENNYM CZY GŁODOWI| W TEJ
SYTUACJI NIEROZSĄDNE BYŁOBY ZWRÓCENIE SIĘ DO ZGROMADZENIA| OTO
ZATEM PRECEDENS USTANOWIONY ZA CZASÓW DAWNIEJSZYCH BĄDŹ SPOKO
JNYCH MOŻE WSKAZYWAĆ NA POŻĄDANE ROZWIĄZANIE| GDYBY JEDNAK TO
ROZSTRZYGNIĘCIE W JAKIŚ SPOSÓB NIE BYŁO ODPOWIEDNIE DLA DNIA DZIS
IEJSZEGO POTRZEBNA JEST INGERENCJA I DLATEGO IMPERATOR ZYSKUJE P
RZYWILEJ USTANAWIANA NOWYCH PRECEDENSÓW| OCZYWIŚCIE NIEDORZE
CZNOŚCIĄ BYŁOBY ZATWIERDZENIE TEGO PRZEZ SENAT BĄDŹ ZGROMADZEN
IE GDYŻ DECYZJA CO DO DECYZJI JEST TAUTOLOGIĄ I BRAKIEM LOGIKI| PRE
CEDENSY SĄ POŻYTECZNYM NARZĘDZIEM W USPRAWNIENIU ADMINISTRACJI|
JEDNAK CO WAZNIEJSZE NIE KRĘPUJĄ DECYZJI W CHWILI KIEDY TE MUSZĄ
ZOSTAĆ PODJĘTE|


I. PRECEDENS ZASTĘPUJE SENATUSCONSULTA
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: A C A D E M I A | V I B O N A

Postautor: tomsn » 29 mar 2017, 0:49

LXV


STIPENDIVM MILITARE


STI.jpg


CZY ROZSĄDNY WŁADCA POZBAWIA SWYCH PODDANYCH OBOWIĄZKU STAWANIA
Z BRONIĄ U SWYCH STÓP KIEDY TEGO ZAŻĄDA| ODPOWIEDŹ BRZMI TAK| CHOĆ NIE JEST
PRZYJMOWANA ZA PEWNIK W WIELKICH MONARCHIACH FEUDALNYCH| GDZIE WŁADZA LO
KALNA JEST ROZPROSZONA A WŁASNOŚĆ ZIEMSKA ROZDROBNIONA| W KRAJU LATYFUNDY
STÓW POSPOLITE RUSZENIE CHŁOPÓW LUB WARSTWY RYCERSKIEJ DAŁOBY MIZERNE REZU
LTATY| STĄD ZACHĘCENIE DO LOKOWANIA NADWYŻEK SIŁY ROBOCZEJ NA WSI I W CIVITAS
W ARMII| ZAWODOWI ŻOŁNIERZE W IMPERIUM OTRZYMAJĄ ŻOŁD BEZ PRZELICZANIA GO
ZA WYSŁUGĘ LAT |DOŚWIADCZENIE| I BOGACTWO WYPOSAŻENIA LUB PRZYMIOTÓW CIAŁ
A LUB DUCHA| GDYZ TE OKAZUJĄ SIĘ W WALCE I DOPIERO PO CZYNIE WYCZEKUJĄ NAGRO
DY| ZATEM STIPENDIUM DLA WETERANÓW WOJSKA ZAWODOWEGO PODWAJA SIĘ OD KWOT
WYJŚCIOWYCH STOSOWANYCH W REPUBLICE I BĘDĄCYCH PRZEŻYTKIEM| A NASTĘPUJE SZ
CZEGÓŁOWE WYLICZENIA W STOSUNKU DO LEGIONISTÓW| CENTURIONÓW GWARDII ORAZ
FOEDERATI NA I TALENT SREBRA NA CENTURIĘ WYPŁACANE KWARTALNIE CZWARTĄ CZĘŚĆ

JEDNOCZEŚNIE TAKA ZACHĘTA STANOWI ALTERNATYWĘ DLA TYCH KOLONÓW KTÓRZY CH
CIELI OBDYĆ SŁUŻBĘ Z LEGIONACH LIMITANEI BĘDŹ COMITATENSES| POZA WYJĄTKAMI TA
KIMI JAK KRÓTKOTRWAŁE ŚLUŻBY LUB OBRONĘ GRANIC WEWNĘTRZNYCH| KOLONOWIE NI
E BEDĄ POWOŁYWANI POD BROŃ| LATYFUNDYŚCI NIE BĘDĄ ZWALNIAC ICH Z PÓL NI Z OBO
WIĄZKÓW ANI KUPOWAĆ WYPOSAŻENIA| LITURGIE I DATKI TARCZOWE ZASTĄPIĄ POWOŁY
WANIE SIŁY ŻYWEJ Z PRACY NA POLACH I OGRODACH WIELKICH WŁAŚCICIELI


I. STIPENDIA PODWYŻSZAJĄ ŻOŁD WOJSK ZACIĘŻNYCH OD LXV
II. MOTYWACJA DLA ŻOŁNIERZY WETERANÓW ORAZ SZANSA NA KARIERĘ W WOJSKU
III. ZACHĘTA DLA LATYFUNDYSTÓW DO OPŁACANIA LITURGII NA ARMIĘ W PIENIĄDZU
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: A C A D E M I A | V I B O N A

Postautor: tomsn » 29 mar 2017, 19:18

LXV


PATROCINIUM


patron.jpg


PODATKI PŁACĄ LUDZIE WOLNI| LECZ CÓŻ ZROBIĆ KIEDY CI OSTATNI
SĄ ZBYT BIEDNI| ŻYJĄ W UBÓSTWIE I NIE MAJĄ ŚRODKÓW NA UISZCZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC I
MPERATORA? ODDAĆ IMPERATOROWI CO JEGO MOŻNA TYLKO WTEDY GDY POSIADA SIE DOBRA M
ATERIALNE LUB SIŁĘ SWEGO UMYSŁU I MIĘŚNI| WYJŚCIEM Z TEGO POŁOŻENIA JEST PATROCINIUM
USANKCJONOWANE PRZEZ URZEDY IMPERATORSKIE| OD TERA INSTYTUCJA PATRONA OFICJALNIE
FUNKCJONUJE A WIELCY WŁAŚCICIELE ZIEMSCY MOGĄ WPISYWAC SWYCH KOLONÓW JAKO PRZYN
ALEŻNYCH I PRZYWIĄZANYCH DO ZIEMI CHŁOPÓW SERWANTÓW| DZIERŻAWCY MOGĄ SZUKAĆ OP
IEKI U WŁAŚCICIELI SWYCH GRUNTÓW NIE ODDAJĄC ANI DENARA PODATKU| CO WIĘCEJ NIE MU
SZA JUŻ ODDAWAĆ LITURGII NI SŁUŻYĆ W ARMII| CZYŻ NIE JEST TO PIĘKNA PERSPEKTYWA? JEDN
AK KAŻDY KIJ MA DWA KOŃCE| KOLONI NIE MOGA WYRUSZYĆ W DROGĘ I NALEŻY IM SIĘ BYĆ POS
ŁUSZNYCH SWYM FEUDAŁOM| PRZYWIĄZANIE DO SWOICH DZIAŁEK I NAKAZ PRACY JEST WLICZO
NE W ZWOLNIENIA PODATKOWE
LATYFUNDYŚCI TYMCZASEM MAJĄ ZA ZADANIE DOSTARCZYĆ NALEŻNY PODATEK DO SKARBU ODPO
WIEDNIO DO ILOŚCI POSIADANYCH DUSZ| MAŁO KTO SARKA NA TEN OBOWIĄZEK ALBOWIEM SIŁA
KLIENTÓW SERWANTÓW JEST O WIELE BARDZIEJ WYDAJNA I TAŃSZA NIŻ PRACA NAJMITÓW BĄDŹ
UTRZYMYWANIE HORDY NIEWOLNIKÓW


I. KOLONI PRZYWIĄZANI DO ZIEMI
II. LATYFUNDYŚCI OPODATKOWANI OD LICZBY KOLONÓW
III. REKRUTACJA ARMII OBYWATELSKIEJ OGRANOCZONA
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: A C A D E M I A | V I B O N A

Postautor: tomsn » 01 kwie 2017, 17:57

LXV


NOTVM DIGNITARVM


COPY.jpg


JEŚLI W OBECNYM DOMINACIE NALEŻAŁOBY WSKAZAĆ OSTATNIE
PRZEŻYTKI PRAWNE CZASÓW REPUBLIKAŃSKICH TO NIEWĄTPLIWIE BĘDĄ TO SKUPIONE W CURSUM
HONORUM URZĘDY| KTÓRE PEŁNIĆ MOGĄ ARYSTOKRACI LUB RZADZIEJ HOMINES NOVI Z PROWINC
JI| ZATEM WSZELCY AEDILOWIE I PROKURATORZY PRETORZY ORAZ KWESTORZY KTÓRZY RACZEJ Z
POWINNOŚCI WOBEC PAŃSTWA UCZYNILI SOBIE POSADY GWARANTUJĄCE IM PRZYWILEJE UZNANIE
POŚRÓD TŁUMU ORAZ KORUPCYJNE INTERESIKI| OTO PRAWNICY SKUPIENI WOKÓŁ MEGO KOŁA ZA
KOŃCZYLI FORMUŁOWANIE ZUPEŁNIE NOWEGO ROZDANIA ADMINISTRACYJNEGO TO NOTVM DIGNI
TARVM| KTÓRE OBEJMIE CAŁĄ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ

NOWE STANOWISKA ŁĄCZĄ SIĘ Z UZNANIOWYM NADANIEM ZA ZASŁUGI RACZEJ NIŻ ZA PRZYNALEŻ
NOŚĆ DO ARYSTOKRACJI| NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI AWANSU POSIADAJĄ WOJSKOWI| NIE DECYDU
JE TAKŻE WYZNANIE ANI CO ISTOTNE PRZYNALEŻNOŚĆ PLEMIENNA| KRYTERIUM DECYDUJĄCYM JE
ST WIERNOŚĆ DLA RUMIJSKICH ZASAD WARTOŚCI ORAZ WIERNOŚĆ WOBEC IMPERATORA I LUDU R
UMY PÓŁNOCNEJ. OTO ZAWIĄZUJE SIĘ NOWA ADMINISTRACJA I NOWY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW| CA
ŁOŚĆ LEŻY W KANCELARII IMPERATORA W VIBONIE| NOWE STANOWISKA BĘDĄ ROZDAWANE W MIA
RĘ POTRZEB WOJENNYCH BĄDŹ ADMINISTRACYJNYCH| POPRZEZ NOTVM DIGNITARIUM TO IMPERA
TOR BĘDZIE WSKAZYWAŁ NA OBSADĘ NAJWAZNIEJSZYCH URZĘDÓW A CAŁY APARAT ULEGNIE CENT
RALIZACJI I ODPOWIEDNIEJ KONSOLIDACJI


I. NOTVM DIGNITARIUM ZASTĘPUJE CURSUM HONORUM
II. SŁUŻBA DLA IMPERATORA WAŻNIEJSZA NIŻ WYZNANIE I PLEMIĘ
III. WZROST POZYCJI ARMI
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: A C A D E M I A | V I B O N A

Postautor: tomsn » 04 kwie 2017, 19:10

ROK WYDANIA | LXV

KARTA WYDARZEŃ | FRAKCJA REFORMA
VICVM PATROCINVM


pea.jpg

MOŻNY MĘŻU! WSTAW SIE ZA NAMI!


JUŻ NIE TYLKO POJEDYNCZE OSOBY UZALEŻNIAJĄ SIĘ
OD LATYFUNDYSTÓW | A CAŁE OSIEDLA I WSIE GOTOWE SĄ UCIEC SIĘ POD OPIE
KĘ MOŻNYCH PANÓW W PROWINCJACH| WŁASNE DZIAŁKI CHŁOPI ODDAJĄ W DZI
ERŻAWĘ KTÓRĄ OPŁACAJĄ W PIENIĄDZU LUB PŁODACH ROLNYCH | PATROCINIUM
PRZYBIERA POSTAĆ STAŁEJ ZALEŻNOŚCI TYPU FEUDALNEGO| REPREZENTANTAMI
OSIEDLI SĄ CZĘSTO SPONTANICZNIE OBIERANI PRZEWODNICY LUB NACZELNICY OS
TATNICH PLEMION ŻYJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI OD VIBONY| NAJWAŻNIEJSZĄ KONSE
KWENCJĄ JEST POSTĘPUJĄCY BRAK REKRUTÓW DO ARMII OBYWATELSKIEJ | Z DR
UGIEJ STRONY POTĘGA MAGNATÓW ZIEMSKICH CZĘSTO BYŁYCH SENATORÓW| KT
ÓRZY STRACILI MOC POLITYCZNĄ ROŚNIE W GOSPODARCE|


ARMIA OBYWATELSKA TRACI NA ZNACZENIU!


WYMUSZA:

BUTNY LATYFUNDYSTA (
VETERAN BUCELARII
IMPERIUSOWY EMERYT

Wróć do „Imperium Północnorumijskie”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość